Danh mục
Cadptuvre.PNG

MÔI TRƯỜNG HÒA NHẬP

Tại Tập đoàn Carlsberg, chúng tôi nhận ra rằng sự đa dạng được tìm thấy trong bất kỳ bản sắc xã hội nào như giới tính, tuổi tác, văn hóa, dân tộc, khả năng thể chất, niềm tin chính trị và tôn giáo, xu hướng tình dục và các thuộc tính khác. Chúng tôi cố gắng tạo ra và duy trì một bầu không khí tích cực đón nhận sự đa dạng và thúc đẩy sự hòa nhập, đảm bảo rằng mọi người hoàn toàn thoải mái trở thành con người thật của họ khi đến làm việc tại Carlsberg.

Khát vọng Đa dạng & Hòa nhập (D&I) của chúng tôi được đặt trong bốn trụ cột, định hướng cho cách tiếp cận của chúng tôi và hỗ trợ việc tích hợp D&I vào các quy trình con người cốt lõi của chúng tôi một cách phù hợp.

Cfffffapture.PNG
Captukkre.PNG (1)