Danh mục
Captujre.PNG

Việc phát triển năng lực lãnh đạo và chuyên môn đóng vai trò vô cùng quan trọng ở Tập đoàn Carlsberg, chúng tôi cung cấp các cơ hội học tập khác nhau ở cấp toàn cầu và địa phương. Ở cấp toàn cầu, chúng tôi đặt thiết lập việc học tập ở 05 học viện khác nhau.

1. Leadership Academy: hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược bằng cách:

- tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo thúc đẩy và dẫn dắt sự thay đổi

- phát triển khả năng của lãnh đạo cho các vai trò trong tương lai

- nâng cao văn hóa làm việc với hiệu suất cao

- đảm bảo các nhà lãnh đạo hoạt động như một hình mẫu cho các hành vi chuẩn mực của Carlsberg.

2. The commercial capability program: cung cấp các chương trình xây dựng năng lực cho các phòng ban thương mại, truyền tải “Câu chuyện tăng trưởng” trở thành kim chỉ nam của chúng tôi.

3. Intergrated Supply Chain Academy: cung cấp các chương trình xây dựng năng lực tập trung vào các ưu tiên chiến lược trong lĩnh vực Chuỗi Cung ứng.

4. The Compass Academy: tập trung vào việc nâng cao kiến ​​thức về các lĩnh vực đòi hỏi sự tuân thủ, nơi hỗ trợ xác định những rủi ro tiềm tàng nhất đối với Tập đoàn Carlsberg.

5. Finance Academy: nâng cao kiến ​​thức và nhận thức về chính sách Tài chính, sổ tay hướng dẫn, các vấn đề tài chính cũng như những thay đổi mới nhất trong các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Học hỏi là yếu tố then chốt trong sự phát triển và động lực của nhân viên - và đặc biệt là trong việc phát triển tài năng. Phương pháp học hỏi & phát triển của chúng tôi dựa trên một mô hình 70% kinh nghiệm như là những dự án ngắn hạn hoặc dài hạn; 20% tiếp xúc với người khác như cố vấn, kết nối, huấn luyện và cuối cùng là 10% từ học tập và đào tạo bài bản.