Danh mục
System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
  at Setter(Object , Object )
  at Our.Umbraco.Ditto.FastPropertyAccessor.SetValue(PropertyInfo property, Object instance, Object value)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.RecursiveDittoAttribute.ProcessValue()
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoCacheableAttribute.GetCacheItem[TOuputType](DittoCacheContext cacheContext, Func`1 refresher)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.DoGetProcessedValue(IPublishedContent content, PropertyInfo propertyInfo, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoProcessorContext baseProcessorContext, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.GetProcessedValue(IPublishedContent content, CultureInfo culture, Type targetType, PropertyInfo propertyInfo, Object instance, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As[T](IPublishedContent content, CultureInfo culture, T instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoViewModel`1.get_View()
  at ASP._Page_Views_Custom_Modules_heroModule_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Modules\HeroModule.cshtml:line 2
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at Pegasus.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, JObject model, Int32 pageId)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor.cshtml:line 17
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_Base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 25

THỰC TRẠNG

Tình trạng khan hiếm nước sạch đang là vấn đề cấp bách hàng đầu tại một số địa phương miền Trung, đặc biệt trong những tháng cao điểm mùa hè. Tuy nhiên, tại xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vấn đề thiếu nước sạch còn trở nên nghiêm trọng hơn do thổ nhưỡng không thuận lợi để người dân tự khơi giếng, và do công trình cấp nước cũ đã xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình. Với kinh tế phụ thuộc chủ yếu và hoạt động trồng trọt, đặc biệt là cây tiêu và cây cao su, nguồn nước càng trở nên thiết yếu cho sinh kế, an cư của bà con nơi đây.

HUDA MANG NƯỚC SẠCH ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN XÃ CAM NGHĨA, HUYỆN CAM LỘC, TỈNH QUẢNG TRỊ

Đầu tháng 8, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã đặt chân đến Cam Nghĩa, tiếp tục hành trình mang nước sạch đến khắp miền Trung mà Huda đã và đang thực hiện từ năm 2019 đến nay.

Với tổng đầu tư hơn 700 triệu đồng, chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" đã xây dựng một giếng nước công nghiệp một trạm bơm và đường ống dẫn nước về các hộ gia đình trong xã. Huda kì vọng chương trình nước sạch sẽ xóa đi nỗi lo thường trực về sức khoẻ và chất lượng nước của khoảng 1.000 người dân nơi đây, đồng thời mang tới hy vọng về một cuộc sống an cư, lạc nghiệp hơn với mùa màng ổn định, thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế.

Huda kì vọng chương trình nước sạch sẽ xóa đi nỗi lo thường trực về sức khoẻ và chất lượng nước của khoảng 1.000 người dân xã Cam Nghĩa

Dự án mong muốn mang tới hy vọng về một cuộc sống an cư, lạc nghiệp hơn với mùa màng ổn định, thêm nhiều cơ hội phát triển kinh tế

Người dân không còn phải sử dụng nguồn nước nhiễm phèn trong sinh hoạt hàng ngày