Bạn đã đủ 18 tuổi chưa?
Are you over 18?
Tôi đã đủ 18 tuổi và hiểu rằng đây là trang thông tin về bia.